This series celebrates traditional Yoruba hairstyles through the retelling of Yoruba mythological stories.